2021 ம் ஆண்டுக்கான தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டிகளின் விபரக் கொத்து 

arrownew Click here to download the Information Pack 2021  

arrownew Click here for Online Application

arrownew Click here to download the Application Form 

arrownew Click here to download the Competition Detail


போட்டிகளின் விபரக் கொத்து

  1. பாலர் பிரிவு போட்டிகள் => 5 வயதின் கீழ் (01/07/2016 இற்கு பின்)

  2. ஆரம்பப் பிரிவு போட்டிகள் => 5 வயது (01/07/2015 – 30/06/2016)

  3. கீழ்ப் பிரிவு போட்டிகள் => 6-7 வயது (01/07/2013 – 30/06/2015)

  4. மத்திய பிரிவு போட்டிகள் => 8-9 வயது (01/07/2011 – 30/06/2013)

  5. மேற் பிரிவு போட்டிகள் => 10-11 வயது (01/07/2009 – 30/06/2011)

  6. அதிமேற் பிரிவு போட்டிகள் => 12-14 வயது (01/07/2006 – 30/06/2009)

  7. இளைஞர் பிரிவு போட்டிகள் => 15-17 வயது (01/07/2003 – 30/06/2006)