2019 ம் ஆண்டுக்கான தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டிகளின் விபரக் கொத்து 

arrownew Click here to download the Information Pack 2019  

arrownew Click here to download the Application Form 

arrownew Click here to download the Competition Detail

arrownew Click here for Online Application


போட்டிகளின் விபரக் கொத்து

  1. பாலர் பிரிவு போட்டிகள் => 5 வயதின் கீழ் (01/07/2014 இற்கு பின்)

  2. ஆரம்பப் பிரிவு போட்டிகள் => 5 வயது (01/07/2013 – 30/06/2014)

  3. கீழ்ப் பிரிவு போட்டிகள் => 6-7 வயது (01/07/2011 – 30/06/2013)

  4. மத்திய பிரிவு போட்டிகள் => 8-9 வயது (01/07/2009 – 30/06/2011)

  5. மேற் பிரிவு போட்டிகள் => 10-11 வயது (01/07/2007 – 30/06/2009)

  6. அதிமேற் பிரிவு போட்டிகள் => 12-14 வயது (01/07/2004 – 30/06/2007)

  7. இளைஞர் பிரிவு போட்டிகள் => 15-17 வயது (01/07/2001 – 30/06/2004)

  8. விசேட இளைஞர் பிரிவு போட்டிகள் => 25 வயதிற்குட்பட்ட (30/06/1994 இற்குப் பின்)